Abonnementsvoorwaarden

Artikel – definities

Abonnement: de overeenkomst tussen MTP Sports en Lid op grond waarvan Lid gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen Abonnementsgeld trainingen bij MTP Sports kan volgen.

Abonnementsgeld: de op het Abonnement van toepassing zijnde vergoeding die Lid aan MTP Sports verschuldigd is.

Abonnementsvorm: het door het Lid gekozen type Abonnement te weten een Maandabonnement of een Rittenkaart.

Betaalperiode: de periode waarover het verschuldigde Abonnementsgeld door Lid per keer betaald dient te worden.

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Huisregels: het huishoudelijk reglement van MTP Sports, zoals verstrekt bij inschrijving, onverbrekelijk deel uitmakende van de overeenkomst tussen MTP Sports en het Lid, en te raadplegen op de Website.

Lid: de natuurlijke of rechtspersoon die een abonnement bij MTP Sports is overeengekomen.

Maandabonnement: de overeenkomst tussen MTP Sports en Lid op grond waarvan Lid gedurende één maand en tegen het overeengekomen Abonnementsgeld conform zijn abonnementsvorm trainingen bij MTP Sports kan volgen.

MTP Sports: MTP Sports B.V., gevestigd te 2408 GS Alphen aan den Rijn aan de Utrechtstraat 100, met vestigingen Alphen aan den Rijn en Purmerend.

Rittenkaart: de overeenkomst tussen MTP Sports en Lid op grond waarvan Lid gedurende één jaar tegen het overeengekomen Abonnementsgeld het overeengekomen aantal (5 of 10) trainingen bij MTP Sports kan volgen.

Proefles: de training waarvoor (potentieel) Lid geen vergoeding verschuldigd is aan MTP Sports.

Training: de door MTP Sports verzorgde lessen waarbij vaardigheden worden aangeleerd en oefeningen worden aangeboden ter verbetering van het (algehele) uithoudingsvermogen, kracht en ontspanning.

Vestigingen: Utrechtstraat 100, 2408 GS Alphen aan den Rijn. Kraggeveenstraat 3, 1448 MK Purmerend.

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, zoals verstrekt bij inschrijving, onverbrekelijk deel uitmakende van de overeenkomst tussen MTP Sports en het Lid, en te raadplegen op de Website.

Websitewww.mtpsports.nl

 

Artikel 1 – toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen, tenzij door MTP Sports uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Door het aangaan van het Abonnement verklaart Lid zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.
 3. Van de inhoud van deze Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen MTP Sports en Lid worden afgeweken onder expliciete verwijzing naar de randnummers van de bepalingen in deze Voorwaarden waarvan wordt afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.
 4. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
 5. MTP Sports kan deze Voorwaarden wijzigen. De wijziging wordt aan het Lid aangekondigd. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementen, ook indien deze vóór de wijziging van de Voorwaarden zijn gesloten. In geval van een wijziging van de Voorwaarden die tot gevolg heeft dat MTP Sports een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Lid het recht het Abonnement binnen vier (4) weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden mits Abonnee een Consument is.

 

Artikel 2 – totstandkoming Abonnement

 1. De aanvraag van een abonnement door een potentieel Lid, wordt aangemerkt als een aanbod tot het afnemen van een Abonnement. Een aanvraag kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. Schriftelijke aanvraag geschiedt door invullen van het inschrijfformulier door potentieel Lid en/of overhandiging van het inschrijfformulier aan MTP Sports. Overhandiging kan op de Vestiging of per (elektronische) post.
 2. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat MTP Sports het aanbod van Lid schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) accepteert dan wel de start met de uitvoering van het Abonnement.
 3. Indien MTP Sports het aanbod van Abonnee accepteert zal zij een bevestiging van het Abonnement sturen, die onder meer het abonnementstype, de ingangs- en einddatum van het Abonnement en de contactgegevens van MTP Sports bevat.
 4. MTP Sports is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een aanvraag van een Abonnement te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van het Abonnement te verbinden.
 5. Alle uitnodigingen tot het doen van een aanbod door MTP Sports geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 6. Per Lid wordt maximaal één proefles gegeven. Bij de uitnodiging tot het doen van een aanbod wordt aangegeven of er sprake is van een proefles.

 

Artikel 3 – (adres)gegevens

 1. Lid is verplicht bij het aangaan van het Abonnement correcte (adres)gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, waaronder begrepen zowel adres- als factuurgegevens, dienen tijdig aan MTP Sports te worden gemeld.
 2. Alle op het Abonnement betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Lid opgegeven adres en/of e-mailadres.

 

Artikel 4 – Lidmaatschap

 1. Een lidmaatschap bij MTP Sports kan op elk gewenst moment ingaan en heeft altijd een minimale duur van één maand. Een overeenkomst tussen MTP Sports en een Lid wordt na ommekomst van de termijn van een maand stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. Lidmaatschappen kunnen worden aangeboden voor een afwijkende duur (anders dan één maand), welke na ommekomst van de overeengekomen termijn stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd.
 3. Een lidmaatschap bij MTP Sports dat de vorm heeft van een Rittenkaart, heeft een duur van 5 of 10 ritten.
 4. Een lidmaatschap in de vorm van een Abonnement geeft recht op deelname aan trainingen, mits het Lid zich voorafgaand aan de training aanmeldt voor de training, de maximale capaciteit van de training nog niet is bereikt en MTP Sports deelname door het Lid aan de training heeft bevestigd.
 5. Indien een Lid zich aanmeldt voor een training en de maximale capaciteit van de training reeds is bereikt, wordt Lid aangemeld voor de eerstvolgende training die op hetzelfde moment plaatsvindt, tenzij Lid aangeeft op een ander moment te willen deelnemen.
 6. Het bereiken van de maximale capaciteit van de training, waardoor Lid aan die training geen deel kan nemen, geeft het Lid geen recht op restitutie van Abonnementsgeld.

 

Artikel 5 – Betaling, betalingsvoorwaarden, prijzen

 1. Het Abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd over de overeengekomen Betaalperiode.
 2. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, andere belastingen of heffingen en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. MTP Sports behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het Abonnementsgeld te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie, of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW. MTP Sports zal een wijziging in het Abonnementsgeld tenminste 1 maand voor een prijswijziging aan de leden communiceren. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is het gewijzigde Abonnementsgeld vanaf de eerstvolgende Betaalperiode van toepassing op alle lopende en nieuwe Abonnementen. Voor zover een dergelijke wijziging een verhoging van het Abonnementsgeld inhoudt en deze wijziging van toepassing wordt binnen drie maanden nadat het Abonnement is ingegaan, is de Abonnee gerechtigd het Abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.
 4. De aangeboden betaalwijzen kunnen verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.
 5. In geval van betaling middels factuur dient betaling plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn, of bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door MTP Sports worden geïnd.
 7. Het storneren van een door MTP Sports (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
 8. Indien Abonnee een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is MTP Sports gerechtigd (de uitvoering van) het Abonnement op te schorten, dan wel te ontbinden. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of een storno om welke reden dan ook, krijgt het Lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het Lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het Lid.
 9. Bij overschrijding van een betaaltermijn is Abonnee van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.
 10. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan, is MTP Sports gerechtigd het Lid de toegang tot de MTP Sports vestiging te weigeren. MTP Sports is gerechtigd bij een betalingsachterstand nakoming van de overeenkomst te vorderen, waarbij de contributie voor alle resterende termijnen van de overeengekomen lidmaatschapsperiode direct verschuldigd en opeisbaar wordt. Op het moment dat alle resterende gelden en termijnen van het lidmaatschap alsnog door het Lid zijn voldaan, zal MTP Sports het Lid wederom toegang verlenen tot de MTP Sports vestiging tot aan het einde van het lidmaatschap.
 11. Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Abonnee, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 150. Voor zover de Abonnee een Consument is, worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 6 – verlenging en beëindiging van lidmaatschap

 1. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Abonnee het Abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de overeengekomen abonnementsperiode. Na verlenging kan Abonnee het Abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, wordt een Maandabonnement, behoudens opzegging conform lid 1, automatisch verlengd met termijnen van telkens een maand. Het Abonnement kan in dat geval door Abonnee worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor afloop van de lopende abonnementsperiode.
 3. De Betaalperiode blijft na automatische verlenging gelijk aan de eerste Betaalperiode. In onderling overleg kan een andere Betaalperiode worden overeengekomen.
 4. Indien Abonnee het Abonnement opzegt vóór het verstrijken van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.
 5. Opzegging van een Abonnement dient telefonisch, elektronisch, dan wel per gewone of aangetekende post te geschieden. MTP Sports zal na ontvangst van de opzegging schriftelijk bevestigen dat het Abonnement wordt beëindigd onder vermelding van de definitieve einddatum van het Abonnement.
 6. MTP Sports is te allen tijde gerechtigd een Abonnement op te zeggen met inachtneming van eenzelfde opzegtermijn als die geldt voor Abonnee. Indien MTP Sports het Abonnement opzegt vóór het verstrijken van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.
 7. MTP Sports is voorts gerechtigd een Abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verplichting tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van het reeds betaalde Abonnementsgeld, indien:
  1. Abonnee toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens MTP Sports, waaronder de verplichting tot tijdige betaling van het Abonnementsgeld, en hiermee in gebreke blijft nadat hem een redelijke termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;
  2. MTP Sports daartoe gegronde redenen heeft, zodanig dat in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd het Abonnement voort te zetten, bijvoorbeeld wanneer de levering van de Uitgave onvoorziene en onevenredig hoge kosten met zich meebrengt of wanneer MTP Sports redelijke gronden heeft om aan te nemen dat Abonnee niet aan zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van het Abonnement zal voldoen.

 

Artikel 7 – tijdelijke stopzetting

 1. Lid kan in verband met afwezigheid langer dan 3 weken verzoeken om een tijdelijke stopzetting van het Abonnement, indien en voor zover het een Maandabonnement betreft. Een dergelijk verzoek dient tijdig, tenminste drie werkdagen voor aanvang van de gewenste stopzetting aan MTP Sports te worden gericht. MTP Sports is gerechtigd voorwaarden te stellen aan de tijdelijke stopzetting, zoals de duur van de stopzetting. De stopzetting wordt in geen geval verrekend met nog verschuldigd Abonnementsgeld.

 

Artikel 8 – openingstijden en trainingsmomenten

 1. MTP Sports behoudt zich het recht voor de openingstijden en de trainingsmomenten te wijzigen.
 2. Op officiële en erkende feestdagen is MTP Sports gerechtigd dicht te zijn. Trainingen die plaats zouden vinden op een officiële en/of erkende feestdag vinden geen doorgang tenzij anders vermeldt. Er vindt geen restitutie of vervangende trainingsmoment plaats.

 

Artikel 9 – risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij MTP Sports, is geheel voor eigen risico van het Lid.
 2. MTP Sports, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het Lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 3. MTP Sports, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of derden.

 

Artikel 10 – huishoudelijk reglement

 1. Het Lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het lidmaatschap op de hoogte te stellen van de huisregels van MTP Sports en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van MTP Sports staan op de Website en zijn bij de balie van de MTP Sports vestiging op te vragen. MTP Sports is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking op de Website direct voor iedereen.
 2. MTP Sports behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels (of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag), op aangeven van de vestigingsmanager het Abonnement te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapstermijn, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

 

Artikel 11 – slotbepalingen

 1. Op het Abonnement en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over het Abonnement en/of deze voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Heeft u nog vragen over onze voorwaarden?

Neem contact op bij vragen of opmerkingen of vul het formulier in.